แจ้งสถานะ การจัดส่ง


เลขที่ใบสั่งซื้อ

วันที่สั่งซื้อ

ชื่อลูกค้า

สถานะการชำระเงิน

สถานะการจัดส่ง

วันที่จัดส่ง

ขนส่ง

EMS

ตรวจสอบพัสดุ

INV202400000918 31/05/2024 วัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000919 04/06/2024 เสาวณีย์ โตดิลกเวชช์ รอการชำระเงิน - - -
INV202400000920 05/06/2024 เบ็ญจลักษณ์ ชวนะสุนทร ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000921 05/06/2024 กาญจนา ครุฑกล่อม ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000922 05/06/2024 บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำากัด (สาขาที 00001) รอการชำระเงิน - - -
INV202400000923 05/06/2024 เสาวณีย์ โตดิลกเวชช์ รอการชำระเงิน - - -
INV202400000924 06/06/2024 พัทธนันท์ จุมปาดง รอการชำระเงิน - - -
INV202400000925 06/06/2024 เอก ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000926 06/06/2024 not adisai รอการชำระเงิน - - -
INV202400000927 07/06/2024 บริษัท ยิว ลี แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง 11/06/2024 828686807060 ตรวจสอบพัสดุ
INV202400000928 07/06/2024 สปอนหูยาว รอการชำระเงิน - - -
INV202400000929 08/06/2024 พัทธนันท์ จุมปาดง รอการชำระเงิน - - -
INV202400000930 09/06/2024 เรวัต สุขสิกาญจน์ รอการชำระเงิน - - -
INV202400000931 10/06/2024 ของขวัญ อาจารย์ รอการชำระเงิน - - -
INV202400000932 10/06/2024 รอการชำระเงิน - - -
INV202400000933 10/06/2024 Prapoch ยกเลิกแล้ว - - -
INV202400000934 10/06/2024 Prapoch ยกเลิกแล้ว - - -
INV202400000935 11/06/2024 คุณประโภชฌ์ สภาวสุ ชำระเงินแล้ว รอการจัดส่ง - -
INV202400000936 11/06/2024 not adisai รอการชำระเงิน - - -
INV202400000937 11/06/2024 ลูกค้าหน้าร้าน รอการชำระเงิน - - -
INV202400000938 11/06/2024 กาญจนา ครุฑกล่อม รอการชำระเงิน - - -

*สามารถตรวจสอบ สถานะ EMS ได้ที่ https://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
massger